Menu Luk

Kappel • Langø • Vestenskov • Arninge Pastorat

AKTUELT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se desuden kalenderen med Gudstjenesteoversigten - du finder den i menu'en til højre.

*****

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer.
Alle i sognene kan hjælpes til gudstjeneste.
Dette gælder i begge pastorater.

Ring til tel. 54 95 11 11 dagen før, og senest kl. 16, og bestil kirkebilen.

Ovenstående gælder også hvis man har rollator, og skal hjælpes ind og ud med den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne søges.

Vi er ét pastorat beliggende i Lollands syd-vestligste område med to menighedsråd. Stillingen andrager samlet 15 timer pr. uge og omfatter tjeneste ved gudstjenester (også på hverdage), kirkelige handlinger, koncerter, møder, arrangementer m.v.
Ansættelsen sker ved Kappel-Langø sogns menighedsråd beliggende Knubbeløkkevej 23, 4900 Nakskov, men indebærer geografisk fleksibilitet i forhold til at arbejde for andre ansættelsesmyndigheder, som menighedsrådet indgår/har indgået aftale med, primært Vestenskov-Arninge sogns menighedsråd.

Stillingen er ledig pr. 1.september 2019.

Vi søger en fagligt dygtig kirkemusiker. Vi vægter personlige egenskaber såsom empati og omgængelighed. Samarbejdsformerne med sognenes medarbejdere og kontaktpersoner er uformelle, og vi påskønner nytænkning og fleksibilitet.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. Fikspunktet er 284.389,45 kr. årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
OK tillæg på 922,17 kr. årligt. OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd, Ole Arpe Munksgaard, der kan kontaktes pr. mail 7629fortrolig@sogn.dk eller pr. tlf. på 4041 5472 eller 5494 8143.

Ansøgningen med relevante bilag bedes sendt til formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd Ole Arpe Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov eller på mail til 7629fortrolig@sogn.dk senest den 25. august 2019.

Menighedsrådene forventer, at du kan påbegynde dit arbejde pr. 1. september 2019.
Ansættelsessamtaler/prøvespil forventes at finde sted i uge 34.
Menighedsrådene gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status på situationen efter Janne Svenssons fraflytning.

Janne Svensson

Sognepræst Janne Svensson ophørte som bekendt med at være præst i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge med udgangen af april måned, idet hun fik ny stilling i Sandby-Branderslev og Nakskov.

Et resultat af dette er, at pastoratet for tiden og frem til udgangen af august primært betjenes af sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde pastorat samt enkelte vikarer.

I forbindelse med Janne Svenssons ophør har der i slutningen af maj måned været afholdt et møde med biskop Marianne Gaarden og provst Bjarne Madsen. På dette møde redegjorde biskoppen for situationen her og nu, og hvilke faktorer der spiller ind med hensyn til en genbesættelse af præstestillingen.
Vi må derfor afvente biskoppens endelige udspil, som vil være menighedsrådene i hænde i slutningen af august måned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist Søren Johansen stopper.

Fra orglet i Langø

Søren Johansen, Maribo, der gennem de seneste snart to år har været organist i pastoratets fire kirker, har desværre sagt sit job op, da han har fået arbejde tættere på sin bopæl.
Vi må derfor fra juli måned midlertidigt klare os med forskellige vikarer, der heldigvis har lovet at træde til, hvor det er muligt. Dette betyder beklageligvis dog, at visse gudstjenester kan blive afviklet uden organist.

Menighedsrådene er gang med at undersøge mulighederne for at skaffe en kommende organist.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene