Menu Luk

Menighedsrådene

Menighedsråd: Kappel-Langø

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referat:
Onsdag, den 12. juni 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 27. august 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Vestenskov menighedsråd
Torsdag, den 12. september 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 12. november 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Vestenskov menighedsråd

Møderne afholdes i Kappel præstegård, hvis ikke andet er meddelt.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men der kan være punkter der skal diskuteres for lukkede døre.

*****

Kappel-Langø menighedsråd

Formand, sekretær og kontaktperson

Fra Kappel Kirke 2019

Ole A. Munksgaard. Mågevej 8, Langø. 4900 Nakskov
Tel. 5494 8143 eller 4041 5472
Mail: olearpe@outlook.dk

Næstformand
Kirsten Vaaben. Havsnæsvej 12. 4900 Nakskov
Tel.. 5494 8033 eller 5194 8033
Mail: kallehavegaard@mail.dk

Kirkeværge - Langø
Birgitte Enemark. Mågevej 11, Langø. 4900 Nakskov
Tel. 2336 5024
Mail: bbenemark@hotmail.com

Kasserer og underskriftsberettiget
Inge Irene Rasmussen. Fjordvej 10, Langø. 4900 Nakskov
Tel.: 2148 2986
Mail: 2792fisker@mail.dk

Kirkeværge - Kappel
Rigmor Hansen. Sjunkebyvej 25. 4900 Nakskov
Tel.: 5494 8417 eller 2091 8417
Mail: rigmor.hansen@mail.dk

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Tom Blak Nielsen. Bregnevej 5. 4900 Nakskov
Tel.: 6072 3307
Mail: badmintom@hotmail.com

Suppleanter - Langø
Bodil Munksgaard. Mågevej 8, Langø. 4900 Nakskov
Tel.: 5494 8143
Mail: bodilmu@pc.dk

Ib Walbum
Tranevej 15, Langø. 4900 Nakskov
Tel. 2422 4999
Mail: walbum15@gmail.com

Suppleanter - Kappel
Christian Jensen. Kappelvej 19. 4900 Nakskov
Tel. 5493 8023
Mail: c_jensen@post9.tele.dk

Gina Moeskjær Heiden. Bjælkehovedvej 64. 4913 Horslunde
Tel. 2830 5517
Mail: gina.m.heiden@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning 2018

Årsberetning for Kappel-Langø menighedsråd 2018.

Et nyt kirkeår er begyndt. Ser vi tilbage på 2018 kan det konstateres, at der gennem hele året har været tilbudt og afviklet en række forskellige kirkelige handlinger og arrangementer for sognenes beboere med henblik på at forkynde det kristne budskab og/eller skabe og opretholde fællesskaber i et lokalsamfund, der er under hastig forandring.
En række af de kirkelige handlinger er enten udsprunget af kirkeårets markante begivenheder som bl.a. jul, påske og pinse eller for andres vedkommende har de været bundet op på enten et bestemt tematisk indhold, en bestemt begivenhed eller en af lokalsamfundets årligt tilbagevendende traditioner. Her kan bl.a. nævnes Luciagudstjenesten under deltagelse af spejderne på Langø, spire- og familiegudstjenester, gudstjeneste og foredrag i forbindelse med markeringen af 4. maj, strandgudstjeneste, Mølledagen i Kappel og Fjorddagen i Langø.

Parallelt med dette har menighedsrådet og præsten - enten alene eller i samarbejde med de øvrige menighedsråd på det sydvestlige Lolland eller andre foreninger - afviklet en række arrangementer med forskelligartet indhold til fremme af interessen for kirken og det lokale fællesskab.
I den sammenhæng kan fremhæves f.eks. koncert ved juletid, nytårsfest i Vestenskov kirke og sognegård, store G-dag, hvor gudstjenesten kombineres med gåtur og gule ærter, fastelavnsarrangement for børn, ældreudflugter og som noget nyt ”Kristendom og bevægelse” og en litterær studiekreds, hvor dele af Helle Helles og Ida Jessens forfatterskaber har været de centrale omdrejningspunkter.

I løbet af året har menighedsrådet haft besøg af vores forholdsvis nye biskop, Marianne Gaarden, der på sin ”rejse” rundt til stiftets sogne ikke blot ønskede at præsentere sig, men igeledes ville skabe en dialog om menighedsrådsarbejdet og de nuværende
og fremtidige udfordringer. -
En tilsvarende dialog iværksatte menighedsrådet med menighedsmødet i forhold til sognenes medlemmer, hvor alle kunne møde frem med gode ideer til fremtidens arbejde; desværre var fremmødet begrænset.

Hvad angår kirkebygningerne og præstegården har der i 2018 løbende været foretaget vedligeholdelse af bygningerne. Det største arbejde i 2018 var kalkningen af Kappel kirke og tjæring af spiret.

Menighedsplejen har gennem året bl.a. afholdt fællespisninger, hvor der før disse afholdes en kort andagt med salmesang og bibellæsning. Efter fællesspisningen er der så bankospil og kaffe og kage til alle.

I 2018 har menighedsrådet haft opfølgende besøg af Arbejdstilsynet, som kunne konstatere, at de fejl og mangler, der blev påpeget i 2017, var blevet rettet op til fuld tilfredshed.

Kappel-Langø sogne er små sogne og derfor med forholdsvis få medlemmer og en skæv aldersfordeling, hvilket indebærer at det kirkelige liv kan komme under pres. Der skal derfor lyde en opfordring til alle om at møde frem ved det kommende menighedsmøde (se i kirkebladet), hvor alle man kan møde det nyvalgte menighedsråd og byde ind med gode ideer til, hvordan vi gør det kirkelige liv i sognet endnu bedre.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for sognet samt et godt nytår til alle.

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand
Kappel-Langø

Fra Langø Kirke 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menighedsråd: Vestenskov-Arninge

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård

Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Kappel-Langø menighedsråd

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Kappel-Langø menighedsråd

*****

Vestenskov-Arninge menighedsråd

Formand   Klaus R. Heun. Tryghusvej 7. 4900 Nakskov
Tel. 5495 0091 eller 2178 7989
Mail: vestenskov.sogn@km.d

Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig
Arne Larsen.Svanekærvej 5. 4900 Nakskov
Tel. 5494 8011 eller 3032 4023
Mail: smalbyvej3@live.dk

Sekretær
Lisbeth Jensen. Ørstedsvej 4, 02. 4900 Nakskov
Tel. 2482 9497
Mail: 7628@sogn.dk

Kasserer samt kirkeværge i Arninge
Bøje Andersen. Rudbjergvej 65. 4900 Nakskov
Tel. 5494 8410 eller 6134 9793
Mail: bojepaaske@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Hans Erik Thorsen. Tinghusvej 2. 4900 Nakskov
Tel. 5492 3781eller 2341 9281
Mail: hethorsen@mail.dk

Kirkeværge, Vestenskov
Karl Hansen. Hvidstensmarken 2. 4900 Nakskov
Tel. 5496 6100 eller 2178 7910
Mail: karlphansen@live.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSBERETNING 2018

Årsberetning 2018 for Vestenskov-Arninge

Vestenskov-Arninge Menighedsråd håber, at alle ”Sognebørn” er kommet godt ind i det nye år.
Murbier-problemet er næsten kommet under kontrol og arkitekten/EBS regner med, at afslutte dette omfattende arbejde i år.

Vores gamle orgel fra 1904 tallet, bygget i Riga, bliver nu skilt totalt af. Mange træpiper er stærk angrebet af træorme og skal erstattes med nye. Støv, kalk og andet snavs drysser fra kirkes loft ned i piperne, så nu skal den ”ældre dame” gennemgå en håndfast forårsrengøring, hvorefter hun igen, inspireret af vore organist Søren, vil kunne frembringe smukke og brillante klare toner, til alles glæde.

Vedrørende menighedsrådsvalget i november 2018 og som vi har annonceret, er alt blevet ved det gamle.

Vi har søgt, Lolland Kommune, om byggetilladelse til et nyt affaldsdepot, ved Vestenskov kirke. Det gamle depot på vestsiden af kirkegården, var brast sammen og skal erstattes med et nyt, som bliver placeret ved parkeringspladsens østside, bag den høje bøgehæk. Placeringen her fremmer arbejdsgangen, for vort personale. Arbejdet er så småt begyndt og om et par måneder skulle depotet være klar til ibrugtagning.

Præstetavle – den gik ikke – desværre! Selve tavlerne koster kun ”lommeuld”, sammenlignet med prisen for de mange navne, der skal skrives på. Under menighedsrådsmødet, kom jeg lynhurtig i mindretal – men jeg har endnu ikke givet op – Vestenskov kirke skal have sin præstetavle – men ikke til enhver pris.

4.maj Mindegudstjeneste i Arninge kirke var igen et stort tilløbsstykke, med over 100 besøgende, flyverhjemmeværnet var repræsenteret, med fanebærere. Traditionen tror, mødtes vi senere hos Dalvang til kaffe og kager, og lyttede til radiotransmission fra London, den 4.maj 1945, med budskabet om, at krigen for Danmark var afsluttet. Dette arrangement blev afholdt i fællesskab med Kappel- og Gloslunde Pastorater. Vore præster, Janne Svensson og Henrik Gade, celebrerede Gudstjenesten.

Høstgudstjeneste i Gloslunde – et fællesarrangement mellem Gloslunde og Kappel Pastorater - har igen trukket mange kirkegængere. Efter Gudstjenesten nød mange det fine vejr, boder og naturligvis de velsmagende og frisk stegte kyllinger og et glas kold øl, lækre kager og varm kaffe.

Jeg har modtaget et par henvendelser om, hvornår vi afholdt møder og her er svaret: Menighedsrådsmøder afholdes den 3. tirsdag i februar, maj, august og november kl. 19:00, i Sognegården, Læsøvej, Vestenskov, med forbehold for ændringer, som annonceres i dagspressen. Alle er velkommen.

Vi har desværre ikke modtaget nogle indkommende forslag fra vore Menigheder om, hvordan I kunne tænke jer, arrangementer om hvordan hverdagen og weekenden kunne fornys, ændres og her vil jeg også gerne henvise til den bl.a. godt besøgte Gudstjeneste, i den frie natur, ved Albuen, søndag den 22. juli 2018 – som også var besøgt af rigtig mange turister. Gudstjenesten slutte med kaffe og hjemmebag.

Vestenskov-Arninge Menighedsråd og ansatte, ønsker alle Jer et lykkelig og velsignet 2019.

Klaus Heun

Fra Vestenskov Kirke 2019